ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 25.01.2024 г. в 15:28 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
54120.00 лв.

Номер на публична продан:
0001148

Номер на изпълнително дело:
20237010401168

Вид на имота:
Едностаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Велико Търново" №35, ет.4, ап.19

Площ:
38.40 кв.м.

Срок:
от 26.01.2024 до 26.02.2024

Дата на отваряне:
27.02.2024 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-1168-23-26.01.2024-26.02.2024-2.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 8

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20237010401168 НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ДАВИДОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:04279.623.436.1.10,представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 38,40кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район:623, в поземлен имот: 04279.623.436, в сграда: 04279.623.436.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: Склад №12 с площ от 3,06кв.м. и съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти:На същия етаж: 04279.623.436.1.11, Под обекта: 04279.623.436.1.7, Над обекта: 04279.623.436.1.13

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Велико Търново“ №35, ет.4, ап.19

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №19, находящ се на кота +10,50м., с площ от 38,40кв.м., при съседи на апартамента: апартамент №20, стълбищна клетка и двор, ВЕДНО с прилежащия СКЛАД №12, находяща се на кота +-0,00м. с площ от 3,06кв.м., при съседи на склада: склад №11, склада №13, гараж №3, гараж №2 и коридор, КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:04279.623.436.1.10: Самостоятелният обект се намира на четвърти жилищен етаж. Същият е с частични скосявания и се състои от стая, трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна, входн антре и две тераси с достъп съответно от стаята и трапезарията. Стаята, трапезарията с кухненски бокс и входното антре са с под циментова замазка и ламинираан паркет, стени – шпакловка и латекс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасите са с под – теракота, стени – минерална мазилка, параапет – от плътна тухлена зидария. В обекта има изградена и фунционираща ел. инсталация, в банята с тоалетна – до точка, ВиК – до тапа. Дограма – ПВЦ, вътрешна врата на банята с тоалетна – интериорна, входна врата – метална, блиндирана. Самостоятелният обект е със светла височина – Н=2,40м.

Склада представлява едно помещение с под циментова замазка, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Има изградена ел. инсталация. Входна врата – алуминиева.

 

Начална цена 54 120лв./петдесет и четири хиляди сто и двадесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека вписана с дв.вх.рег.№4946 от 23.08.2022г., акт№62, том 2, в сл. по вписванията гр. Благоевград, в полза на взискателя по делото; 2.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№4671 от 18.08.2023г., акт 156, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 26.01.2024г. до 17.00часа на 26.02.2024г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.02.2024г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача СИМЕОН НИКОЛАЕВ ДАВИДОВ – брат на длъжника, с тел. за призоваване: 0878/375535, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Велико Търново“ №35, ет.4, ап.19 и ап.21.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ