ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Дата на публикуване: 09.05.2024 г. в 15:35 ч.

ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 1
Начална цена:
84986.00 лв.

Номер на публична продан:
0001152

Номер на изпълнително дело:
20207010400396

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Момини кули" №11, ет.3

Площ:
108.00 кв.м.

Срок:
от 10.05.2024 до 10.06.2024

Дата на отваряне:
11.06.2024 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-396-20-10.05.2024-10.06.2024-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 2
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 3
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 4
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 5
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 6
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 7
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 8
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 9
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400396 НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:17395.501.523.1.2, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 108.00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район:501, в поземлен имот:17395.501.523, в сграда: 17395.501.523.1, по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните ид.ч. от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, над обекта: няма

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Момини кули“ №11, ет.3

Описание по стар идентификатор: ЧЕТВЪРТИ ЖИЛИЩЕ ЕТАЖ със застроена площ от 108.00кв.м., от четириетажна жилищна сграда, от която първия жилищен етаж е приземен, находяща се в гр. Гоце Делчев, ул.„ „Момини кули“ №11, която жилищна сграда е застроена в урегулиран поземлен имот – парцел XVIII, имот планоснимачен номер 523 от квартал 179 по сега действащия план на град Гоце Делчев, област Благоевград, утвърден със Заповед №32 от 1992г. на кмета на Община Гоце Делчев, при съседи на парцела по скица: изток – Димитър и Станислав Подови, запад – Димитър Терзиев, север – Аврион Мачев и юг – улица, и при съседи на жилището: югоизток, северозапад и североизток – двор, югозапад – стълбище и жилище на Иван Сарандев, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:17395.501.523.1.2: Самостоятелния обект се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три стаи, баня с тоалетна, тоалетна, мокро помещение, коридор и две тераси – едната от юг с достъп от дневната, а другата от север с достъп от коридора. Дневната и трите стаи са с под – дървено дюшеме, стени и таван – шпакловка и латекс. Кухненския бокс, коридора и мокрото помещение са с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна и тоалетната са с под – теракота, стени – фаянс, таван – шпакловка и латекс. Терасата към дневната е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Парапет – плътен. Същата е остъклена с алуминиева дограма. Терасата към коридора е с под – теракота, стени – минерална мазилка, парапет – плътен. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. вътрешни врати – интериорни, на банята с тоалетна - алуминиева, входна врата – дървена. Апартамента е в много добро общо състояние. Самостоятелния обект се намира на трети жилищен етаж от четириетажна жилищна сграда с приземен етаж и три жилищни етажа.

 

НАЧАЛНА ЦЕНА 84 986лв./осемдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и шест лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег.№3509 от 11.08.2023г., акт 112, том I;2. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег.№2096 от 11.08.2020г., акт 77, том I; 3. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег.№3073 от 03.11.2020г., акт 221, том I;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 10.05.2024г. до 17.00часа на 10.06.2024г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.06.2024г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЕОРГИ ЕВЛОГИЕВ МОНЕВ с тел. за призоваване: 0898/597723, на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Момини кули“ №11.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ