Банкови сметки

Сметки в "Банка ДСК" АД, клон Благоевград
BIC код - STSABGSF
специална сметка:
BG53STSA93000012210175,
/за плащания от длъжниците по изпълнителните дела и участниците в публични продани/
сметка за такси и разноски: BG57STSA93000012210200,
/за внасяне на разноските по изпълнителните дела, хонорарите на вещите лица и таксите за съдебния изпълнител/

При внасяне на суми по сметките, задължително посочвайте номера на изпълнителното дело, по което плащате.

В случай, че желаете да внесете суми по банкова сметка в други търговски банки, Моля свържете се с кантората на съдебния изпълнител на тел.: (073) 831138

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ