Условия за участие

Условията за извършване на продажби са уредени в Гражданско-процесуалния кодекс на Р.България.

Предлагам на Вашето внимание, кратки разяснения за участие в публична продан. Съветвам Ви при участие да ползвате услугите на адвокат.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Какво е публична продан/ПП/?

Това е продажба на превозни средства, движими вещи с цена над 5000лева и имоти на длъжник, която се извършва от съдебния изпълнител.

Колко време продължава ПП?

Един месец. Като започва и завършва на датите посочени в обявлението, с което се разгласява проданта.

Кой може и кой не може да участва в ПП?

В публичната продан може да участва всяко дееспособно юридическо и физическо лице. Участието може да бъде лично или чрез пълномощник. Не може да участва като наддавач в публичната продан: длъжника, неговия законен представител, длъжностните лица от канцеларията на съдебния изпълнител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдиите, прокурорите, съдебните изпълнители, съдиите по вписванията, адвокатите относно имущество на територията на съответния Окръжен съд.

От къде да получа повече информация за ПП?

Информация за публичната продан и книжа за проданта може да получи всеки в кантората на съдебния изпълнител или съответния районен съд, където се провежда проданта, както и в интернет страницата на съдебния изпълнител: www.tsankovski.com

 

Кога мога да огледам имота?

Оглед може да се направи в дните, посочени в обявлението след предварителна уговорка с пазача.


Как да участвам в ПП?

Публичната продан се провежда по правилата за търг с тайно наддаване. Предложения за участие могат да се подават от датата отбелязана в обявлението за публичната продан като начална, до датата обявена за край на публичната продан. Предложенията се подават в деловодството на районния съд по местонахождение на имота, който съд е посочен в обявлението, като крайният срок за подаване е края на работния ден на съответния районен съд. Предложенията могат да се оттеглят до изтичане на последния ден от проданта, т.е. до приключване на работния ден на съответния районен съд.  Предложенията следва да се подават в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесения задатък /който е в размер на 10% от обявената начална цена/, като на пликът се поставя номер от входящия регистър на районния съд. Всеки наддавач може да участва в проданта само с едно наддавателно предложение. В запечатания плик се поставят : 1. Наддавателно предложение /бланка може да се вземе от деловодството на съда или от кантората на съдебния изпълнител/. 2. Удостоверение за актуално състояние за фирми и ЕТ или лична карта за физически лица. 3. Оригинал или заверено копие на вносната бележка за внесения задатък.

Кога предложението е недействително?

Когато не съдържа посочените по-горе данни; подадено е от лице което няма право да наддава; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. В други случаи, когато е нарушен закона.


Какво е задатък и как да го платя?

Задатъкът представлява сума в размер на 10 % от началната цена на вещта/имота, така както е посочена в обявлението. Задатъкът се внася по сметката на съдебния изпълнител, също посочена в обявлението. Наддавач, който не е обявен за купувач, може да си изтегли задатъка, след като лицето обявено за купувач внесе цената на вещта/имота. За изтегляне на задатъка се подава писмена молба до съдебния изпълнител с посочена банкова сметка, с титуляр лицето подало наддавателното предложение. Бланка на молба за връщане на задатък, може да се свали от интернет страницата на ЧСИ Ал. Цанковски.

Кои лица участват без задатък?                                                                        

Взискателят не внася задатък ако вземането му надвишава размера на задатъка.


Как се обявява купувач на имота?

Купувачът се обявява в ден и час посочени в обявлението за ПП, с протокол съставен от съдебният изпълнител. Отварянето на постъпилите предложения започва в посочения в обявлението час в помещение в сградата на съответния районен съд. Могат да присъстват страните по делото и всички наддавачи подали предложения. Присъствието на наддавачите е препоръчително. Отсъствието на наддавач не пречи същият да бъде обявен за купувач. Постъпилите наддавателни предложения се отварят като се вписват в протокола по реда на отварянето им. Обявяват се недействителните предложения. Наддавачът предложил най-висока цена се обявява за купувач.

Какво е устно наддаване и как се извършва?

Ако в проданта има повече от един участник, след обявяване на най-високото писмено предложение може да се пристъпи към устно наддаване. Началната цена на устното наддаване е най-високата предложена писмено цена. Стъпката на наддаването е в размер на един задатък /10% от началната цена/. Съдебният изпълнител обявява за купувач лицето направило най-високото писмено, съответно устно предложение.

След като съм обявен за купувач, как да платя цената?

Обявеният за купувач заплаща предложената от него цена по специалната сметка на съдебния изпълнител (същата по която е внесен и задатъка), като внесения задатък се приспада. Заплащането става в двуседмичен срок от приключване на проданта. Този срок започва да тече от деня следващ деня на отваряне на предложенията  и не тече през дните обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт.Ако последният ден от срока е почивен или празничен ден същият се продължава до края на първия работен ден следващ почивния.

Какво става ако обявения купувач не плати цената в срок?

При невнасяне на цената в двуседмичния срок от лицето обявено за купувач, внесения задатък не се връща. Съдебният изпълнител обявява за купувач наддавача, който е предложил следващата най-висока цена. Ако и този наддавач не внесе цената в двуседмичен срок от обявяването му за купувач, се обявява за такъв следващия наддавач. Когато наддавачът е взискател, вземането му се намалява с един задатък.


Какви други такси и разноски трябва на платя освен цената на имота?

Купувачът заплаща такса на съдебния изпълнител за изготвяне на постановление за възлагане в размер на 1,5% с включен данък добавена стойност, върху цената на имота и местния данък за придобиване на имота, който също е процент от цената и се определя от общината по местонахождение на имота, като не може да бъде по малко от 0,1% и повече от 3% (обикновено е между 1,5% и 2% ). Информация за точния размер на данъка може да се получи от съдебния изпълнител при отваряне на наддавателните предложения или от отдел "местни данъци и такси" на съответната община.

След като съм внесъл всички суми кога и как ставам собственик на имота?

След заплащане на сумите от страна на купувача, съдебният изпълнител изготвя постановление за възлагане, което има силата на нотариален акт. Това постановление може да се обжалва от длъжника в двуседмичен срок от уведомяването му и ако не бъде обжалвано в този срок, влиза в сила. След влизане в сила на постановлението, съдебният изпълнител дава два или повече екземпляра от него на купувача, който трябва да го впише в службата по вписванията по местонахождение на имота /таксата за вписване е 0,1% от цената на имота/, и да го декларира в съответната община /такса не се дължи/.

Много е важно да се знае, че след като купувачът получи постановлението за възлагане на имота и го впише в службата по вписванията към съответния районен съд по местонахождението му, следва да бъде въведен във владение на закупения  имот от съдебният изпълнител извършил продажбата.  За целта купувачът подава искане до съдебният изпълнител и внася такса в размер на 1% от цената, за която е закупил имота. 

Ако купувачът получи имота директно от длъжника, всички последствия от незаконосъобразното предаване на владението са за негова сметка.


Има ли възможност да платя цената на имота и да не стана собственик?

Има такава възможност, това се случва изключително рядко, но сумата която сте платили Ви се връща в пълен размер.УСПЕХ!

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ